Home » Artikelen » Alles over onderwijsregisters

Alles over onderwijsregisters

Datum: 14 januari 2016

Het is de maatschappelijke trend om steeds meer te focussen op kwaliteit en ontwikkeling van medewerkers. Via registratie wordt de ontwikkeling gefaciliteerd, begeleid en gestuurd. Registers stellen thema’s vast waarop voor een bepaalde periode scholing dienst plaats te vinden of zij certificeren scholingsaanbod. Vooral vanuit de overheid wordt flink ingezet op registratie als een kwaliteitstoets, dus ook in het onderwijs. Wettelijk wordt dan vaak ook vastgelegd dat registreren in onderwijsregisters nodig is om in het beroep te kunnen werken.

Waarom worden onderwijsregisters steeds belangrijker?

De verwachting is dat de registratie zal voortzetten. Nu al is in de CAO PO opgenomen dat geen registratie een ontslaggrond is voor schoolleiders. Dus formeel is het een verplichting. Tegelijkertijd is de verwachting en hoop dat de registers zich verder zullen ontwikkelen en veel meer de lijn gaan volgen van stimuleren van ontwikkeling, aandragen van relevante thema’s voor professionalisering etc. Registratie is namelijk niet het doel op zich; het gaat om ontwikkeling en professionalisering.

De aanloop naar de registers – wetgeving

In 2004 is de wet BIO aangenomen (wet Beroepen in het Onderwijs) waarin net als in de eerdere wet BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg) eisen worden gesteld met betrekking tot de kwaliteit van beroepsuitoefenaars. Zij dienen competent te zijn en hun hele loopbaan lang deze bekwaamheid ‘op niveau’ te onderhouden door scholing- en professionaliseringstrajecten.

Schoolleiders PO

Voor schoolleiders PO is het schoolleidersregister opgericht. Op basis van een voor en door schoolleiders opgestelde beroepsstandaard is vastgesteld aan welke competenties een schoolleider moet voldoen om zich te kunnen laten registreren: de basisregistratie. Op verschillende manieren kan een schoolleider aantonen te beschikken over de basiskwalificaties voor het beroep van schoolleider:

 • Met het certificaat van een afgeronde schoolleidersopleiding
 • Met het positief doorlopen van een toetsend assessment
 • Met het positief doorlopen van een EVC-procedure (eerder verworven competenties)
 • Door het laten waarderen van diploma’s

Wat is er mogelijk bij Marant?

 • Wij bieden een EVC-procedure aan waarmee u zich kunt laten registreren.
 • Ook hebben wij een speciaal assessment ontwikkeld voor het register. In een intake bekijken we wat voor u de meest geschikte methodiek is.
 • Ook kunt u zich laten registreren op basis van een bij Marant of Interstudie gevolgde schoolleidersopleiding. Als bewijsstukken die opleiding niet meer in uw bezit zijn, kunnen we uw meesterstukken opnieuw beoordelen en een verklaring daaromtrent afgeven bij het schoolleidersregister.

“Scholing is een goed recht!”

Met registratie gaat een belangrijk recht gepaard. Door het ministerie is maar liefst € 2000,- extra per jaar uitgetrokken per schoolleider om te besteden aan scholing en professionalisering en zo de kwaliteit van het beroep te versterken. Dat is belangrijk, onderzoek heeft aangetoond dat 25% van de verbeteringen in het onderwijs toe te schrijven is  aan de manier waarop leiding is gegeven aan het veranderproces.

Schoolleiders VO

Tot voor kort maakte het schoolleidersregister VO deel uit van de VO academie. Eind vorig jaar is dit een zelfstandig register. De VO-academie maakt deel uit van de VO-raad, een werkgeversorganisatie. Het is niet de bedoeling dat de werkgevers gaan bepalen op welke manier het register ingericht gaat worden. Om die reden zijn er dit hele jaar intensieve veldraadplegingen met als doel dat het register in 2017 gaat draaien.

Het karakter van het VO schoolleidersregister zal vooralsnog minder verplichtend zijn dan dat van het PO of het lerarenregister. De wettelijke basis hiervoor ontbreekt nog. Neemt niet weg dat veel scholen en schoolleiders een kwaliteitsontwikkeling van het beroep van harte ondersteunen. In ons netwerk hebben verschillende schoolleiders zich in pilots al laten toetsen op hun bekwaamheid als schoolleider op een daarbij passend niveau van functieuitoefening.

Wat is er mogelijk bij Marant?

 • Onze gecertificeerde assessments en EVC procedures zullen in aangepaste vorm in het VO ingezet worden ten behoeve van registratie
 • Onze schoolleidersopleidingen voor het VO zullen afgesloten worden met een certificaat waarmee deelnemers zich, als zij over de bijhorende beroepspraktijk beschikken, in kunnen schrijven in het register
 • Herregistratietrajecten kunnen we ondersteunen met formele en informele leertrajecten
 • Herregistratietrajecten kunnen afgerond worden met een professionele beoordeling

Leraren

Voor leraren ligt een wet voor die nog dit jaar behandeld zal worden in de kamer. Naar verwachting zal in 2017 het leraarregister formeel gaan draaien en zullen ook de leraren wettelijk verplicht worden tot registratie. Nu al zijn heel veel leraren op eigen initiatief ingeschreven in het leraarregister. Zij hechten waarde aan het gestructureerd bijhouden van hun vak. Dat doen ze door het bijhouden van een bekwaamheidsdossier.

Wat is er mogelijk bij Marant?

Voor leraren PO en VO biedt Marant tal van scholings- en professionaliseringstrajecten. Als aanbieder van scholing worden onze trajecten ingeschreven in het register. Daarmee bieden we erkende opleidingen die afgerond worden met een certificaat dat ‘telt’ voor herregistratie. Iedere vier jaar laat de leraar zien welke leeractiviteiten in het kader van herregistratie ondernomen zijn. Daarvoor moet in het bekwaamheidsdossier aangetoond worden welke leeractiviteiten ondernomen zijn en de bewijzen die daarvoor zijn in de vorm van geregistreerde certificaten.

Herregistratie

Na registratie volgen periodes van vierjaarlijkse herregistratie. Daarvoor kunnen informele en formele leeractiviteiten ondernomen worden.

Wat doet Marant in herregistratietrajecten?

 • Wij bieden een formeel scholingstraject Persoonlijke Leiderschap
 • Wij bieden Birdy, een leeromgeving voor informeel leren
 • Wij bieden professionele en gecertificeerde beoordelingen van herregistratietrajecten
 • Wij bieden leerwegondersteunende activiteiten development@work

Development@work in PO en VO

Ook kunnen we een partner zijn in het leer- en herregistratieproces door development@work. Jaarlijks hebben we dan een ontwikkel- en coachgesprek en kijken we terug en vooruit. Bovendien beoordelen we in hoeverre iemand op weg is naar de herregistratie.

Vragen?

Marant staat voor kwaliteit, óók gecertificeerde kwaliteit. Vragen rondom dit thema? Neem gerust contact op met Lida Beers (e-mail) of William van den Dries (e-mail).

Deel dit artikel
Auteurs

William van den Dries

William van den Dries is senior adviseur bij Marant Interstudie en Marant Assessment. Hij ondersteunt organisaties bij HR-vragen, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Ook ontwikkel…

Meer over William van den Dries

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.