Home » Behandelpraktijk » Dyslexie » Aanmelden voor dyslexiezorg » Voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg

Voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg

Vanaf 1 januari 2009 wordt de diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) vergoed. Sinds 1 januari 2015 bekostigen gemeenten deze vergoede dyslexiezorg door een beschikking af te geven. Maar wat zijn de voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg? Wanneer komt een kind hiervoor in aanmerking?

Dyslexie en EED

Er wordt onderscheid gemaakt in dyslexie en ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Dyslexiezorg is bedoeld voor kinderen met (vermoedens van) ernstige enkelvoudige dyslexie. Dat betekent dat bij deze kinderen, naast dyslexie, geen sprake is van een of meer belemmerende (leer)stoornissen, oftewel comorbiditeit, en dat een zogeheten ‘dyslexietyperend profiel’ te zien is. Het onderzoek bestaat dus uit twee fases: eerst wordt onderzocht of er sprake is van een diagnose dyslexie, daarna wordt bekeken of er sprake is van EED. In het geval van EED komt het kind in aanmerking komt voor vergoede behandelingen.

De vergoede dyslexiezorg geldt voor kinderen:

 • Van 7 t/m 12 jaar waarbij de dyslexiezorg aanvangt vóór de 13e verjaardag van het kind én die op het primair onderwijs zitten (basisonderwijs). Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen particulier onderzoek en behandeling krijgen.
 • Waarbij sprake is van drie achtereenvolgende meetmomenten met een E-score op technisch lezen (V- score) óf drie achtereenvolgende meetmomenten met een lage D-score (V score) op technisch lezen in combinatie met drie keer een E-score op spelling (V- score).
 • Waarbij de school een leerlingdossier (lees/(spelling)dossier) heeft opgebouwd, waaruit blijkt dat intensieve extra begeleiding is geboden op ondersteuningsniveau 1, 2 én 3. De extra begeleiding op ondersteuningsniveau 3 omvat tenminste 2 perioden van 12 effectieve weken.
 • Waarvan de school vermoedt dat er sprake is van dyslexie, vanwege de geringe vooruitgang bij ondersteuningsniveau 3.

En wat betekent dat nu voor scholen?

Een leerling komt in aanmerking voor de landelijke richtlijn vergoede dyslexiezorg als het vermoeden van dyslexie voldoende kan worden onderbouwd. Daarvoor moet school kunnen aantonen dat er sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand in lezen en/of spellen. Klik hier voor de toelichting doorverwijzing dyslexiezorg waarin ook een stappenplan zit voor toetsing, onderwijs, begeleiding en doorverwijzing. Marant volgt hierbij de richtlijnen van het NKD.

De doorverwijzing wordt in de regio’s op verschillende manieren gerealiseerd. Er kan namelijk sprake zijn van een regulier– of een IDEE-traject.

Wanneer is een lees- en/of spellingprobleem ernstig?

Het gaat hierbij nu om hoofdmetingen van CITO, dus de januari-/februari- (midden) en mei-/juni (eind) metingen. De tussenmetingen gebruikt de school om handelingsplannen te evalueren, begeleidingsbehoeften te bepalen en waar nodig bij te stellen. Resultaten op tussenmetingen zijn dus niet langer mee te nemen in de reeks van drie opeenvolgende meetmomenten voor aanmelding voor vergoede dyslexiezorg.  Heeft een leerling gedoubleerd? In deze richtlijn lees je hoe je daar rekening mee kunt houden.

Voor een enkele leerling betekent dit uitgangspunt van drie hoofdmetingen dat onnodig lang op zorg gewacht moet worden, terwijl er een opeenstapeling van signalen voor EED is. In overleg met ons is in incidentele gevallen beredeneerd afwijken mogelijk.

Wanneer is een lees- en/of spellingprobleem hardnekkig?

Binnen de basisondersteuning passend onderwijs wordt een onderscheid gemaakt in drie ondersteuningsniveaus. Om hardnekkigheid van lees- en/ of spellingproblemen aan te tonen, dient, naast goed onderwijs op ondersteuningsniveau 1, hulp op ondersteuningsniveau 2 én 3 te worden aangeboden. Hieronder staat weergegeven wat de ondersteuningsniveaus inhouden.

Ondersteuningsniveau 1: Het bieden van een effectief onderwijsaanbod

Ondersteuningsniveau 1 geldt voor alle leerlingen en gaat over effectief leesonderwijs op groepsniveau. Het gaat hierbij om het gebruik van de methode, het bieden van voldoende tijd voor leesonderwijs, het herhalen van de klassikale instructie aan de instructietafel, het hanteren van een leerlingvolgsysteem, de kwaliteit van de instructie en het klassenmanagement.

Ondersteuningsniveau 2: Extra begeleiding in de klas

Ondersteuningsniveau 2 geldt voor de zwakste 25% van de leerlingen, namelijk de kinderen met een D of E/V- score op een hoofdmeting. Het gaat hier om een vorm van begeleiding waarbij extra aangepaste instructie en begeleide inoefening centraal staan.

Dit betekent voor zowel lezen als spellen:

 • Meer instructie, meer leertijd en meer oefentijd
 • Aangepaste instructie in kleinere stappen, extra feedback en gelegenheid tot extra verwerking
 • Gebruik maken van aanvullende materialen uit de lees- en spellingmethode, eventueel materiaal uit andere methodes
 • Evaluatie na 12 weken

Louter herhaling van de klassikale instructie is niet voldoende voor ondersteuningsniveau 2.

Ondersteuningsniveau 3: De gestructureerde interventie voor lezen en- of spellen

Deze ondersteuning bied je bovenop ondersteuningsniveau 1 en 2. De ondersteuning geldt voor de zwakste 10% van de leerlingen, leerlingen met een V- (min) of E scores. Onder ondersteuningsniveau 3 valt:

 • Zeer intensieve begeleiding met een aanvullend leesprogramma of verdere intensivering vanuit de leesmethode en/of spellingaanpak. Dit kan bijvoorbeeld Letterster, Bouw! of Estafette (aanpak 1) zijn. Voorop staat dat er sprake is van een individuele aanpak in een groepje van maximaal vier kinderen.
 • Intensieve en systematische aanpak door het inzetten van een specifieke interventie.
 • 3 x 20 minuten (of in ieder geval in totaal 60 minuten) per week begeleiding onder supervisie van een leesspecialist of soortgelijke professional; liefst individueel en anders in een groepje van maximaal vier leerlingen. In geval van begeleiding in groepjes: de meerwaarde van de groepsvorming dient helder te zijn. Hoe wordt de groep ingezet en welke processen worden daarmee gestimuleerd? Dit komt in het handelingsplan tot uitdrukking.
 • Hulp gericht op de hiaten in de ontwikkeling van vaardigheden van de individuele leerling. Een nulmeting kan bestaan uit een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het leesgedrag met voor lezen niveautoetsen als AVI, DMT en toetsen voor deelvaardigheden. Voor spellen kun je de hiaten in beeld brengen met een foutenanalyse op basis van het PI-woorddictee, de Cito Spelling of de SVT-spelling
 • Deze activiteiten moeten schriftelijk vastgelegd en tussentijds geëvalueerd worden.

In deze handleiding lees je uitgebreid op welke manier je invulling kunt geven aan zorgniveaus twee en drie.

Een kind komt niet in aanmerking voor vergoede behandeling. Wat nu?

Niet alle kinderen met lees- en spellingproblemen krijgen een behandelindicatie voor vergoede zorg. Het kan gaan om kinderen:

 • Die buiten de leeftijdsgroep van de vergoedingsregeling vallen.
 • Die niet aan de genoemde criteria voldoen.
 • Waarbij na dyslexieonderzoek blijkt dat er geen sprake is van een dyslexietyperend profiel (EED).

Voor deze kinderen biedt Marant een particulier behandelaanbod en bieden wij hen zorg op maat. Daarnaast bieden wij Letterster aan voor kinderen die ernstige moeite hebben met lezen en/of spelling. Zie voor meer informatie: www.letterster.nl.

Meer informatie en aanmelden

Wil je jouw kind of leerling aanmelden voor dyslexiezorg? Ga dan naar: Aanmelden voor vergoede dyslexiezorg.

Heb je vragen over de (voorwaarden voor) vergoede dyslexiezorg? Onze gekwalificeerde orthopedagogen en psychologen denken graag met je mee. We kunnen jouw vraag beantwoorden tijdens ons telefonisch spreekuur. Je kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek van een uur (kosten hiervoor bedragen €90,-) via behandelpraktijk@marant.nl of 0481-439327 (bereikbaar van ma-vrij 8.00-17.00).

Deel deze pagina