Home » Behandelpraktijk » Gedragsproblemen » ADD & ADHD » Begeleiding bij ADD en ADHD

Begeleiding bij ADD en ADHD

Wij begeleiden zowel individuele kinderen als groepen. Hieronder lees je wat de mogelijkheden zijn.

1. Psycho-educatie AD(H)D en ASS

Doel van de behandeling

Marant biedt psycho-educatie voor kinderen met autisme (ASS) en voor kinderen met ADHD. Psycho-educatie richt zich op het vergroten van vaardigheden en is bedoeld voor kinderen met AD(H)D of autisme (ASS). Door middel van psycho-educatie leren deze kinderen de negatieve en positieve kanten van zichzelf kennen en krijgen ze handvatten om met hun stoornis om te kunnen gaan. Dankzij psycho-educatie krijgen kinderen met een stoornis en hun ouders inzicht deze stoornis, zodat acceptatie makkelijker wordt.

Het traject

Wanneer het kind is aangemeld, volgt een intake waarin we de opzet en het doel van de behandeling bespreken. Tussentijds krijgen de kinderen oefeningen mee. Na afloop vindt een eindgesprek plaats met adviezen voor het vervolg. Er zijn zes behandelingen, inclusief intake en eindgesprek.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De methode die wij hanteren heet ‘Kijk mij…’. Deze methode werkt met drie belangrijke uitgangspunten: leren, accepteren en uitproberen.

 • Leren
  Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is autisme / ADHD? Hoe heb ik het gekregen? Waarom kan ik bijvoorbeeld geen vriendjes maken? In dit onderdeel krijgen de kinderen veel informatie. Ze leren dat autisme of ADHD iets is waarmee ze kunnen leren omgaan.
 • Accepteren
  Kinderen willen graag overal bij horen. Als je net iets anders dan anderen bent, bijvoorbeeld omdat je niet goed kunt lezen of rekenen, een bril draagt of autisme hebt, is erbij horen niet vanzelfsprekend. We leren de kinderen dat iedereen positieve en negatieve kanten heeft.
 • Uitproberen
  Bij ‘uitproberen’ gaat het erom dat het kind in het dagelijkse leven leert om te gaan met zijn of haar stoornis. Nieuwe vaardigheden worden op school en thuis uitgeprobeerd.

2. Gedragsregulatie

Wat kunnen kinderen met druk en impulsief gedrag zelf leren om hun leven aangenamer te laten verlopen? In de behandeling Gedragsregulatie leren drukke, impulsieve kinderen eerst te denken voordat ze doen. Met gerichte kijk- en luisteropdrachten worden ze attent gemaakt op de wereld om hen heen. Ze leren middels ontspanningsoefeningen hoe ze rustiger kunnen worden. Door samen te doen en te kijken hoe dat handig kan, krijgen ze meer plezier en vaardigheid in het samen ondernemen.

Doel van de gedragsregulatie behandelingen

De behandelingen zijn geschikt voor kinderen/jongeren tussen 8 en 16 jaar en kunnen zowel individueel als in groepsverband verzorgd worden. Per behandeling zijn er verschillende algemene doelen waaraan gewerkt wordt. Een aantal doelen zijn denken in denkstappen (stop-denk-doe), het remmen van je gedrag, het beter leren ontspannen en vergroten van zelfvertrouwen. Er is tijdens de behandeling veel aandacht voor persoonskenmerken en persoonlijke omstandigheden van het kind. Zowel bij aanvang als aan het eind van de behandeling ontvangen ouders en school een digitale vragenlijst om de situatie op dat moment te beoordelen naar aanleiding van een aantal bij de behandeling passende vaardigheden (dit is alleen bij groepsbehandelingen). Samen met het kind worden persoonlijke behandeldoelen opgesteld.

Persoonlijke doelen van het kind

Voorbeelden van persoonlijke doelen bij aanvang en tijdens een behandeling zijn:

 • Leren om meer je aandacht te richten
 • Leren meer te ontspannen
 • Leren regels ontdekken
 • Leren denken in denkstappen
 • Grenzen aangeven (nee zeggen)
 • Sociale vaardigheden leren (zoals naar elkaar luisteren, op je beurt wachten, vragen aan de ander stellen, aardige dingen tegen elkaar zeggen, samenwerken, contact maken, contact onderhouden etc.)
 • Leren je inleven in een ander
 • Leren kijken naar wat je doet en wat het gevolg is
 • Persoonlijke doelen worden tussentijds en aan het eind van de behandelingen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Het traject

Wanneer het kind is aangemeld, volgt een intake waarin we de opzet en het doel van de behandeling bespreken. Ook bespreken we daar de van ouders en kinderen verwachte inzet:

 • De aanwezigheid van het kind bij de behandelingen
 • Het thuis bespreken van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen en betrokkenheid van ouder(s) en kind bij het maken van de thuisoefeningen
 • Het bijwonen van een eventuele ouderbijeenkomst in verband met informatieoverdracht
 • De verantwoordelijkheid van de ouder(s) en het kind voor het vervoer naar behandellocatie

Individuele behandeling

Individuele gedragsregulatietraining is mogelijk voor kinderen/jongeren van 8 tot 16 jaar. Als het kind individueel behandeld wordt, is het behandeltraject helemaal op maat. Het aantal behandelingen kan verschillen.

Groepsbehandeling

Gedragsregulatietraining in groepsverband is mogelijk voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Als het kind deelneemt aan een groepstraining, krijgt hij of zij tien groepsbehandelingen in een groepje van 7 tot 9 kinderen. Na iedere bijeenkomst krijgen de kinderen een thuisoefening en een schooloefening. Vooral bij problematieken die zich op school voordoen en waarbij het advies vanuit school is gekomen, geven wij aan ouders en leerkrachten het advies om deze schooloefeningen met het kind te maken. Van de behandelaars krijgen de ouders elke week een algemene samenvatting die in de map van het kind zit. Ook de leerkracht ontvangt na iedere behandeling dezelfde samenvatting via de mail. Met deze samenvatting is iedereen op de hoogte van het onderwerp dat die week is besproken en kunt u daarop inspelen.

Ouderbijeenkomsten

Ouders worden gedurende het gehele traject twee keer uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst. Eén ouderbijeenkomst vindt plaats voorafgaand aan de eerste les. De tweede ouderbijeenkomst vindt halverwege plaats, rond de vijfde groepsles van de kinderen.

Eindgesprek en evaluatie

Na afloop van de groepsbehandeling is er een eindgesprek met ouders en kind. Op uitnodiging van ouders kan ook de leerkracht aanwezig zijn. De ouders ontvangen een kort verslag van de behandelaar, met het verzoek deze informatie ook terug te koppelen naar school. School kan resultaten bijvoorbeeld bespreken in hun zorgoverleg. De huisarts wordt schriftelijk geïnformeerd over afronding van het traject.

Hoe ziet behandeling eruit?

Elke behandeling is heel gestructureerd opgebouwd. Een voorbeeld van hoe een behandeling eruitziet:

 • Opwarmoefening (bal gooien naar elkaar)
 • Terugblik en thuisoefening (vertellen wat ze geleerd hebben in de vorige bijeenkomst en uitwisseling ervaringen thuisoefening)
 • Het onderwerp gevoelens (welke gevoelens kan ik benoemen en hoe kan ik deze herkennen)
 • Uitleg over Gedachten, Gevoelens en Gedrag (de behandelaar vertelt dat hoe of wat we denken invloed heeft op hoe we ons voelen en gedragen. Als we op een positieve manier over een situatie denken, dan voelen we ons prettig en gedragen we ons zo. Als we op een negatieve manier over een situatie denken, dan voelen we ons rot en gaan ons dan ook anders gedragen. Degene die hier de baas over is, ben jezelf.)
 • Oefening: Complimenten geven en ontvangen (oefenen door middel van een klein rollenspel in groepjes met het geven van een compliment. Welk gevoel krijg je hierbij en wat verandert er in je gedrag?)
 • Ontspanningsoefening (leren luisteren naar je buikademhaling. Als je je concentreert en de buikademhaling aanpast, zul je merken dat je rustiger wordt, meer ontspannen)
 • Bespreken thuisoefening (het huiswerk wordt uitgedeeld).

3. Training Zelf plannen voor jongeren met ADHD

Het plannen en organiseren van schoolwerk is voor jongeren met ADHD erg moeilijk. Doordat ze geen goed overzicht hebben van wat ze moeten doen, wanneer het af moet zijn en hoeveel tijd ze daarvoor nodig hebben, beginnen ze te laat met leren. Juist in deze levensfase wordt van jongeren verwacht dat zij op veel gebieden steeds zelfstandiger worden. Daarom is de training zelf plannen voor jongeren met ADHD ontwikkeld.

Bij jongeren met ADHD kunnen problemen ontstaan met vrienden, ouders of op school, omdat het hen niet lukt hun leven handig te plannen en organiseren. Ook depressieve klachten kunnen hier een gevolg van zijn.

Doel van de behandeling

Tijdens de behandeling leren jongeren met ADHD strategieën om te plannen en organiseren. Na de behandeling ondervinden zij minder problemen bij het organiseren van hun dagelijkse en schoolleven, waardoor zij meer positieve ervaringen opdoen. De behandeling vindt plaats in een groepje van vier jongeren. Op deze manier kunnen zij ook van elkaar leren. Het is ook mogelijk om de behandeling individueel te volgen.

Het traject

Wanneer een jongere is aangemeld, volgt een intake waarin we de opzet en het doel van de behandeling bespreken. Er zijn acht behandelingen en twee ouderbijeenkomsten. Na afloop vindt een eindgesprek plaats met adviezen voor het vervolg.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De methode die wij hanteren heet ‘Zelf plannen’. Tijdens deze methode leren jongeren onder anderen een agenda en to-do-lijst te gebruiken, zodat ze handig hun tijd kunnen indelen en prioriteiten leren stellen. Ook krijgen zij handvatten voor het opletten in de klas en het concentreren tijdens het maken van huiswerk. We motiveren de jongeren zoveel mogelijk om hun gedrag te veranderen, bijvoorbeeld door ze zelf te laten nadenken over waar ze aan willen werken. Nieuwe vaardigheden worden op school en thuis uitgeprobeerd.

Deel deze pagina