Faalangst

Iedereen is weleens zenuwachtig, gespannen of angstig in een bepaalde situatie. Zolang we zelfvertrouwen hebben, kunnen we daar goed mee omgaan. Kinderen ontwikkelen al vroeg, door aanleg en ervaringen thuis en op school, een zelfbeeld. Dit zelfbeeld kan positief zijn (‘het lukt me wel, ik kan het, kinderen vinden mij aardig’), maar soms ook negatief zijn (‘het lukt me niet, ik kan het niet, ze vinden mij stom of raar’). Een negatief zelfbeeld en een gebrek aan zelfvertrouwen hebben vaak negatieve gevolgen voor de prestaties op school.

Wat is faalangst?

We spreken van faalangst wanneer de angst een kind verhindert om datgene te doen wat het (goed) wil doen. Er is sprake van faalangst wanneer een kind minder goed presteert omdat hij/zij zo zenuwachtig of gespannen is dat het niet meer lukt om goed na te denken en hij/zij alles vergeten lijkt te zijn. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in negatieve gevoelens en daaruit volgend gedrag.

Een faalangstreductietraining voor kinderen, die afgestemd is op de leeftijd en belevingswereld, leert het kind op een andere manier om te gaan met spannende of stressvolle situaties. We zorgen voor een ontspannen sfeer, een duidelijke structuur en een positieve benadering. De oefeningen zijn erop gericht het kind positieve gedachten, gevoelens en ook gedrag eigen te maken.

Doel van de faalangstreductietraining voor kinderen

De faalangstreductietraining voor kinderen is geschikt voor kinderen van 5 tot 12 jaar en kan zowel individueel als in groepsverband verzorgd worden. Tijdens de behandelingen werken we aan verschillende algemene doelen. Te denken valt aan het beter leren ontspannen en het vergroten van de assertiviteit en het zelfvertrouwen. Er is tijdens de behandeling aandacht voor persoonskenmerken en persoonlijke omstandigheden van het kind. Zowel bij aanvang als aan het eind van de behandeling ontvangen ouders en school een digitale vragenlijst om de situatie op dat moment te beoordelen, aan de hand van een aantal bij de behandeling passende vaardigheden. Samen met het kind worden persoonlijke behandeldoelen opgesteld. 

Persoonlijke doelen van het kind

Voorbeelden van persoonlijke doelen bij aanvang en tijdens een behandeling zijn:

 • Leren meer te ontspannen
 • Leren gevoelens te herkennen en benoemen
 • Negatieve gedachten om leren zetten in positieve gedachten
 • Meer zelfvertrouwen krijgen
 • Anders omgaan met angst en onzekerheid
 • Meer op spannende situaties afgaan
 • Leren rustig te blijven bij een angst oproepende gebeurtenis (zoals een toets)
 • Persoonlijke doelen worden tussentijds en aan het eind van de behandelingen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld

Het traject

Faalangstreductietraining voor kinderen kan zowel individueel als in groepsverband gegeven worden. Wanneer een kind is aangemeld, volgt een intake waarin we de opzet en het doel van de behandeling bespreken. Ook bespreken we daar de van ouders en kinderen verwachte inzet:

 • De aanwezigheid van het kind bij de behandelingen
 • Het thuis bespreken van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen en betrokkenheid van ouder(s) en het kind bij het maken van de thuisoefeningen
 • Het bijwonen van de ouderbijeenkomst in verband met informatieoverdracht
 • De verantwoordelijkheid van de ouder(s) en het kind voor het vervoer naar behandellocatie

Individuele behandeling

Als het kind individueel behandeld wordt, is het behandeltraject helemaal op maat. Het aantal behandelingen kan verschillen.

Groepsbehandeling

Als een kind deelneemt aan een groepstraining, krijgt hij of zij tien groepsbehandelingen in een groepje van 7 tot 9 kinderen. Na iedere bijeenkomst krijgen zij oefeningen mee om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen. Ook vindt er een terugkombijeenkomst plaats na drie tot zes maanden. Ouders kunnen wekelijks in het werkboek van hun kind bekijken welke onderwerpen zijn besproken. Daarnaast adviseren wij om school op de hoogte te houden van het traject, door een informatiebestand en oefeningen te delen met de mentor of een ander contactpersoon.

Ouderbijeenkomsten

Ouders worden na de derde behandeling uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de theorie van faalangst en worden oefeningen besproken om het kind thuis en op school te ondersteunen. 

Eindgesprek en evaluatie

Na afloop van de groepsbehandeling is er een eindgesprek met ouders en het kind. Op uitnodiging van ouders en het kind kan ook de leerkracht aanwezig zijn. De ouders en het kind ontvangen een kort verslag van de behandelaar, met het verzoek deze informatie ook terug te koppelen naar school.

Samenwerking met ouders en school

De nauwe samenwerking met ouders en school is een belangrijke succesfactor in onze behandelingen. Het maken van de huiswerkopdrachten vraagt inzet thuis en in de klas. Met regelmatige digitale terugkoppelingen zijn alle betrokkenen op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Elke behandeling is heel gestructureerd opgebouwd met de volgende onderdelen:

 • Terugblik op de week (vertellen hoe het met iedereen gaat, of ze last hebben gehad van hun faalangst en waar ze trots op zijn)
 • Huiswerk afgelopen week bespreken en lesstof van vorige week herhalen
 • Nieuw onderwerp wordt geïntroduceerd
 • Theorie over onderwerp samen lezen
 • Oefening maken over het nieuwe onderwerp
 • Oefeningen bespreken en uitwisselen met elkaar
 • Nieuwe huiswerkopdrachten bespreken

Tarieven en vergoedingen

Kijk hier voor de tarieven van deze training.

Deel deze pagina