Weinig zelfvertrouwen

Er is een groep kinderen bij wie het leed zich in stilte afspeelt en die angstige of sombere gevoelens hebben. Deze kinderen vallen vaak niet op in een (grote) groep. Ze zijn niet zo weerbaar als sommige klasgenootjes. In onze behandeling voor het versterken van de weerbaarheid staat het vergroten van het zelfvertrouwen centraal. De kinderen leren gebruik te maken van verschillende technieken om op te komen voor zichzelf in confronterende situaties. De weerbaarheidstraining versterkt de emotionele veerkracht en vergroot het probleemoplossend vermogen.

Doel van de weerbaarheidstraining

De weerbaarheidstraining is geschikt voor kinderen/jongeren tussen 8 en 16 jaar en kan zowel individueel als in groepsverband verzorgd worden. Tijdens de behandelingen werken we aan verschillende algemene doelen. Te denken valt aan het vergroten van de sociale vaardigheden, het beter leren ontspannen en het vergroten van de assertiviteit en het zelfvertrouwen. Er is tijdens de behandeling veel aandacht voor persoonskenmerken en persoonlijke omstandigheden van het kind. Zowel bij aanvang als aan het eind van de behandeling ontvangen ouders en school een digitale vragenlijst om de situatie op dat moment te beoordelen, aan de hand van een aantal bij de behandeling passende vaardigheden. Samen met het kind worden persoonlijke behandeldoelen opgesteld. 

Persoonlijke doelen van het kind

Voorbeelden van persoonlijke doelen bij aanvang en tijdens een behandeling zijn:

 • Leren om jezelf meer te uiten en voor jezelf op te komen
 • Grenzen aangeven (nee zeggen)
 • Sociale vaardigheden leren (zoals naar elkaar luisteren, vragen aan de ander stellen, aardige dingen tegen elkaar zeggen, samenwerken, contact maken, contact onderhouden etc.)
 • Leren je inleven in een ander
 • Leren om meer op jezelf te vertrouwen
 • Leren kijken naar wat je doet en wat het gevolg is
 • Negatieve gedachten omzetten in helpende gedachten
 • Leren ontspannen

Persoonlijke doelen worden tussentijds en aan het eind van de behandelingen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Het traject

Wanneer het kind is aangemeld, volgt een intake waarin we de opzet en het doel van de behandeling bespreken. Ook bespreken we daar de van ouders en kinderen verwachte inzet:

 • De aanwezigheid van het kind bij de behandelingen
 • Het thuis bespreken van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen en betrokkenheid van ouder(s) en kind bij het maken van de thuisoefeningen
 • Het bijwonen van de ouderbijeenkomst in verband met informatieoverdracht
 • De verantwoordelijkheid van de ouder(s) en het kind voor het vervoer naar behandellocatie

Individuele behandeling

Individuele weerbaarheidstraining is mogelijk voor kinderen/jongeren van 8 tot 16 jaar. Als het kind individueel behandeld wordt, is het behandeltraject helemaal op maat. Het aantal behandelingen kan verschillen.

Groepsbehandeling

Weerbaarheidstraining in groepsverband is mogelijk voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Als het kind deelneemt aan een groepstraining, krijgt hij of zij tien groepsbehandelingen in een groepje van 7 tot 9 kinderen. Na iedere bijeenkomst krijgen de kinderen een thuisoefening en een schooloefening. Vooral bij problematieken die zich op school voordoen en waarbij het advies vanuit school is gekomen, geven wij aan ouders en leerkrachten het advies om deze schooloefeningen met het kind te maken. Van de behandelaars krijgen de ouders elke week een algemene samenvatting die in de map van het kind zit. Ook de leerkracht ontvangt na iedere behandeling dezelfde samenvatting via de mail. Met deze samenvatting is iedereen op de hoogte van het onderwerp dat die week is besproken en kunt u daarop inspelen.

Ouderbijeenkomsten

Ouders worden gedurende het gehele traject twee keer uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst. Eén ouderbijeenkomst vindt plaats voorafgaand aan de eerste les. De tweede ouderbijeenkomst vindt halverwege plaats, rond de vijfde groepsles van de kinderen.

Eindgesprek en evaluatie

Na afloop van de groepsbehandeling is er een eindgesprek met ouders en kind. Op uitnodiging van ouders kan ook de leerkracht aanwezig zijn. De ouders ontvangen een kort verslag van de behandelaar, met het verzoek deze informatie ook terug te koppelen naar school. School kan resultaten bijvoorbeeld bespreken in hun zorgoverleg. De huisarts wordt schriftelijk geïnformeerd over afronding van het traject.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Elke behandeling is heel gestructureerd opgebouwd. Een voorbeeld van hoe een behandeling eruitziet:

 • Opwarmoefening (bal gooien naar elkaar)
 • Terugblik en thuisoefening (vertellen wat ze geleerd hebben in de vorige bijeenkomst en uitwisseling ervaringen thuisoefening)
 • Het onderwerp: Gevoelens (welke gevoelens kan ik benoemen en hoe kan ik deze herkennen)
 • Uitleg over Gedachten, Gevoelens en Gedrag (de behandelaar vertelt dat hoe of wat we denken invloed heeft op hoe we ons voelen en gedragen. Als we op een positieve manier over een situatie denken, dan voelen we ons prettig en gedragen we ons zo. Als we op een negatieve manier over een situatie denken, dan voelen we ons rot en gaan ons dan ook anders gedragen. Degene die hier de baas over is, ben jezelf.)
 • Oefening: Complimenten geven en ontvangen (oefenen door middel van een klein rollenspel in groepjes met het geven van een compliment. Welk gevoel krijg je hierbij en wat verandert er in je gedrag?)
 • Ontspanningsoefening (leren luisteren naar je buikademhaling. Als je je concentreert en de buikademhaling aanpast, zul je merken dat je rustiger wordt, meer ontspannen)
 • Bespreken thuisoefening (het huiswerk wordt uitgedeeld)

Tarieven en vergoedingen

Kijk hier voor de tarieven van deze training.

Deel deze pagina