KlasseContact

Via KPN KlasseContact kunnen zieke leerlingen toch in de klas zijn. Zo kunnen ze niet alleen onderwijs volgen, maar onderhouden ze ook het contact met leeftijdsgenoten.

Beoordeling en begeleiding

Wij beoordelen de aanvragen voor een KPN KlasseContact. Hierbij bekijken we of het kind gebaat zou zijn bij de inzet hiervan. Daarnaast bieden we, in samenwerking met KPN, begeleiding bij het werken met een KPN KlasseContact: van plaatsing en monitoring tot evaluatie.

Werkwijze

Marant doet een uitgebreide intake en betrekt daarbij altijd kind, ouders, school en liefst ook behandelaars en bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar. We stellen in overleg vast hoe het kind het beste geholpen kan worden en we zorgen ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan.

We bekijken wat er nodig is om langdurig zieke leerlingen binnen het leerproces van de klas te houden. Zo bepalen we samen of een kind naar school kan en zo ja, hoeveel. We bespreken ook welke begeleiding er nodig is en of een kind gebaat is bij digitale hulpmiddelen als online lesprogramma’s of KlasseContact.

Gedurende het proces coachen, monitoren en evalueren we met de school, omdat de school altijd eindverantwoordelijk blijft.

Kijk hier voor meer informatie over het aanvraagproces van KPN KlasseContact.

Meer informatie over KPN KlasseContact

Neem voor meer informatie contact met ons op via ozl@marant.nl of bel met onze Servicedesk via 0481 – 43 93 27.