Home » Interim & Selectie » Werving en selectie » Vacature: adjunct-directeur De Herman Broerenschool (SO/VSO, Roermond)

Vacature: adjunct-directeur De Herman Broerenschool (SO/VSO, Roermond)

Ben jij toe aan een betekenisvolle baan in het speciaal onderwijs? Word dan adjunct-directeur van de Herman Broerenschool in Roermond (per augustus 2022 of eerder indien mogelijk; 1.o Fte).

Over de school

De Herman Broerenschool is een gespecialiseerde school voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Zij biedt onderwijs aan ongeveer 230 leerlingen en heeft rond de 90 werknemers.

De school is bestemd voor leerlingen die in hun ontwikkeling zijn achtergebleven, oftewel zeer moeilijk lerend (ZML) zijn. Zij hebben een achterstand in het leren, maar ook vaak op andere ontwikkelingsgebieden. Daarnaast komt het voor dat bepaalde leerlingen ook een gedragsstoornis, contactstoornis, concentratiestoornis, zintuigelijke of lichamelijke beperking hebben. Op de Herman Broerenschool gaat het er niet om wat je hebt, maar wat je nodig hebt! Op basis van de onderwijsbehoefte worden leerlingen ingedeeld binnen passende leerroutes. De Herman Broerenschool heeft een SO-locatie (4 tot uiterlijk 14 jaar), een VSO locatie (12 tot uiterlijk 20 jaar) en een dependance.

Iedereen die een bijdrage levert aan het onderwijs in de school is belangrijk en in de praktijk is er geen hiërarchie tussen teamleden, wel als het gaat om formele verantwoordelijkheden. Er is sprake van één team en teamleden accepteren elkaars verschillen en respecteren elkaars kwaliteiten. In trajecten van leren en veranderingen wordt altijd gestart met ‘jezelf’. Iedere medewerker moet op de eerste plaats grote affiniteit hebben met de doelgroep en in hart en nieren een onderwijsmens zijn. De intensiteit van het werk vraagt om het bewaren van een goede balans tussen werk en privé; af en toe een stap extra in het belang van de leerlingen is geen vraag, maar een gegeven. Belangrijke kenmerken in het team zijn betrokkenheid, bevlogenheid, saamhorigheid en ook gezelligheid. Dit altijd vanuit een professionele houding. Denken vanuit kansen en mogelijkheden is erg belangrijk, evenals het besef dat didactiek belangrijk is, maar dat pedagogiek altijd voorliggend is.

De school is onder leiding van de directeur-bestuurder de afgelopen jaren gegroeid en heeft zich flink geprofessionaliseerd. Er is een goed strategisch plan, de bedrijfsprocessen staan helder beschreven, er is een professionele staf en de school heeft de individuele ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld.

De huidige adjunct-directeur van de Herman Broerenschool gaat na de zomer 2022 met pensioen. Om die reden zoekt de school een nieuwe adjunct.

Jouw opdracht

Je gaat als adjunct-directeur van de Herman Broerenschool voor SO en VSO met het zeer gedreven en professionele team meewerken aan het realiseren van de ambitie van de school; onderwijs voor elk kind dat met plezier naar zijn eigen hoogte klimt! Je bent de rechterhand van de directeur-bestuurder, haar sparringpartner en kunt op zowel strategisch, tactisch als op operationeel niveau goed met partijen schakelen. De adjunct-directeur werkt constructief samen met de drie zeer betrokken coördinatoren, die de schakel zijn naar het primaire proces.

Voor het SO- en VSO-team ben je samen met de coördinatoren het eerste aanspreekpunt, de verbinder en staat tussen de mensen, op de locaties zichtbaar en herkenbaar, stimuleer je – soms in de rol van innovator – het team in het samen realiseren van onderwijskundige ontwikkelingen en het sterker maken van het (maatwerk)aanbod voor de leerlingen. Je kent alle teamleden en de leerlingen bij naam.

De operationele aspecten van de bedrijfsvoering op de portefeuilles financiën (concept-begroting), HR, ICT, huisvesting en faciliteiten vallen onder jouw verantwoording. Je zorgt voor management-informatie en je adviseert daarover naar de directeur-bestuurder.

Je bent een zichtbare schakel tussen de school en de ketenpartners, zorgt samen met de stagecoördinator voor de noodzakelijke stageplekken en je onderhoudt mede de contacten met de samenwerkingspartners. Je bent ook de gesprekspartner voor de gemeente; het op termijn realiseren van nieuwbouw voor de school is daar een onderdeel van.

Jouw competenties

Persoonskenmerken

Je bent een verbinder, je kunt goed luisteren, je kan je verplaatsen in de belevingswereld van de leerlingen en kan genieten van de leerlingen. Je werkt op basis van wederzijds vertrouwen en weet waar nodig professionele afstand te houden. Je bent een stevige persoonlijkheid die feedback kan geven en ontvangen. Je staat graag midden in de school, wil graag een sparringpartner zijn, denkt in oplossingen en communiceert transparant. Je bent flexibel, kunt overtuigend zijn en biedt duidelijkheid. Je kunt menselijkheid met zakelijkheid combineren en hebt een hands-on mentaliteit. Bij jou gaan de kinderen altijd voor en je kan humor waarderen.

De benodigde leiderschapspraktijken

Je werkt vanuit de vernieuwde beroepsstandaard voor schoolleiders PO. Voor de Herman Broerenschool zijn de volgende leiderschapspraktijken expliciet van belang:

Visiegericht werken

Ontwikkelt samen met het team een gedeelde visie op onderwijs en opvoeding en communiceert duidelijk en overtuigend hierover. Creëert op basis van de gedeelde visie concrete doelen en bevordert acceptatie daarvan. Anticipeert op veranderingen en stimuleert vernieuwing en innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering.

Ontwikkelen van mensen

Heeft hoge prestatieverwachtingen van alle medewerkers. Bevordert dat leraren en ondersteunend personeel reflecteren op opvatting, houding en handelen. Geeft medewerkers individuele steun en aandacht, is er voor de mensen en neemt de tijd voor hen. Faciliteert mogelijkheden, ondersteunt professionele ontwikkeling van medewerkers en moedigt het ‘blijven leren’ aan. Kan optreden als rolmodel.

Ontwikkelen van organisatie

Voert integraal beleid en stemt middelen af (financiën, personeel e.d.) om doelen binnen een gestelde tijd te realiseren. Zorgt voor afstemming tussen schoolbeleid en strategisch bestuursbeleid. Versterkt samenwerking en relatie met bestuur als werkgever. Stimuleert samenwerking, kennisdeling en gedeelde besluitvorming. Versterkt professionele cultuur en onderling vertrouwen. Werkt aan herontwerp, veranderen en innoveren van de organisatie. Kan adequaat en veerkrachtig omgaan met crisissituaties en veranderingen.

Leidinggeven aan de kwaliteit van onderwijs

Evalueert systematisch en planmatig kwaliteit van onderwijs. Ontwikkelt ambities en kwaliteit van onderwijs. Bevordert een veilig en ondersteunend pedagogisch klimaat. Organiseert een samenhangend curriculum, aanbod en (digitale) leermiddelen. Zorgt voor bemensing van het (onderwijs)programma. Ondersteunt leraren bij het lesgeven. Creëert randvoorwaarden zodat medewerkers hun werk goed kunnen doen.

Investeren in goede relaties met de omgeving

Investeert in goede, wederkerige relaties met ouders en in versterking van de wijk/regio als goede en gezonde leeromgeving voor leerlingen. Investeert in duurzame relaties met samenwerkingsverbanden, zorginstellingen en jeugdhulpverlening (passend onderwijs). Ontwikkelt en onderhoudt professionele relaties met andere scholen (po en vo), met de gemeente en het lokale bedrijfsleven. Stemt schoolbeleid af op lokaal en landelijk beleid. Gaat de dialoog aan met de omgeving en legt verantwoording af over het schoolbeleid.

Persoonlijk leiderschap

Beschikt over persoonlijke kwaliteiten die helpen om de leiderschapspraktijken vorm te geven. Kent eigen sterktes en zwaktes en kan persoonlijke kwaliteiten benutten. Kan reflecteren op eigen handelen en openstaan voor feedback. Kan het ‘innerlijk kompas’ toetsen door middel van zelfreflectie en gesprek met anderen. Onderscheiden worden cognitieve, sociale, psychologische en zingevende kwaliteiten.

Benodigde kennis en ervaring

De adjunct-directeur heeft theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden. Heeft ook kennis van het onderwijsaanbod SO en VSO en kennis van de organisatie en relevante hulpverlening.

Functieprofiel

Je kunt het gehele functieprofiel hier bekijken.

Motivatie

In gesprekken met jou maak je duidelijk dat je gericht kiest voor deze specifieke doelgroep (van 4 tot 20 jaar) en daarmee bewust een keuze maakt voor deze opdracht. Als ze je voor een schoolreisje vragen mee te gaan, ben je van de partij en als er moet worden ingesprongen in een groep, sta je er. Je hebt affiniteit met de portefeuilles in de bedrijfsvoering en vindt bedrijfsprocessen op elkaar afstemmen ten dienste van het primaire proces ook leuk. Het actief participeren en uitbreiden van de netwerken (ketenpartners en samenwerkingspartners) rond de school vind je een uitdaging.

Werk- en denkniveau en opleiding

Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau en bent geregistreerd als schoolleider in het schoolleidersregister of je bent bereid je te gaan registreren.

Praktische informatie en de procedure

De benoeming vindt plaats in de functie van adjunct-directeur en komt in dienst per augustus 2022 of zoveel eerder als mogelijk is. De inschaling is conform de cao voor directeuren primair onderwijs. De functie heeft een omvang van 1.0 fte.

De werving wordt begeleid door adviseur Frans Kwakernaat van 1801 jeugd & onderwijsadvies. Hij is te bereiken via e-mail en telefonisch: 06-33037069.

Wil je meer informatie over de vacature?

Voor meer informatie over de school en/of stichting kun je contact opnemen met de directeur-bestuurder van de Herman Broerenschool, mevrouw Nathalie Schotanus, via e-mail en telefonisch: 0475-321980

Meer informatie over de procedure via Frans Kwakernaat.

Belangrijke data

De eerste gesprekronde vindt plaats op 18 mei 2022.

De tweede gesprekronde vindt plaats op 24 mei 2022.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren

Je motivatiebrief voorzien van een actueel CV kun je sturen naar selectie@marant.nl.

We zien je reactie graag uiterlijk op 20 april 2022 tegemoet.

Deel deze pagina