Evaluatie van Raden van Toezicht

Marant ondersteunt Raden van Toezicht van onderwijsinstellingen bij het evalueren van het eigen toezicht. De opzet brengt leden van de Raad van Toezicht in aanraking met de uitgangspunten van vernieuwend toezicht en is een waarderend onderzoek naar eigen opvattingen en uitgangspunten.

Het traject leidt tot een toezichtplan waarin de uitgangspunten voor het toezicht zijn vastgelegd. De RvT voldoet met zo’n plan aan de eisen die wet- en regelgeving stellen. Met dit toezichtkader kunt u in de buitenwereld aantonen onafhankelijk en effectief toezicht te houden.

We werken interactief met werkvormen die Raden van Toezicht inspireren en nieuwe inzichten aanreiken en een eindproduct dat de basis onder goed toezicht legt.

Wat we beloven

  • Een waarderende evaluatie;
  • Een interactieve en creatieve dialoog over waarden en werkwijzen;
  • Een aanpak die gerelateerd is aan leerlingen, ouders en de organisatie;
  • Een toezichtplan op maat als eindresultaat.

In het toezichtplan staat de visie van de Raad van Toezicht, de wijze waarop de Raad toezicht houdt en wat men concreet doet om het toezicht goed uit te voeren. Door déze RvT, in déze organisatie! Samen met het College van Bestuur.

Werkvormen

Het programma wordt in overleg samengesteld en kan bestaan uit de volgende onderdelen:

Beeldtafel

De beeldtafelsessie leidt tot een gedeeld beeld in de RvT over toezichthouden. De leden van de RvT staan rond een multitouch beeldtafel waarop een praktijkvideo wordt afgespeeld. Aan de hand van de vraag: ‘Wat is een goede toezichthouder?’ selecteren de deelnemers individueel beelden in de video en gaan daarna in dialoog om het samen eens te worden over de belangrijkste beelden. De opbrengst is een kwaliteitsfoto die gebruikt kan worden voor het toezichtplan.

Waarderende verkenning

De waarderende verkenning is een opstap naar de evaluatie. De verkenning bestaat uit een dialoog in de Raad van Toezicht aan de hand van vragen die helpen positief potentieel waar te nemen, de mogelijkheden ervan te zien en dat potentieel te verhogen. Zowel in de organisatie, als rondom de organisatie en binnen de RvT.

Persoonlijke evaluatie

De persoonlijke evaluatie bestaat uit een digitale vragenlijst met open en gesloten vragen voor de leden van de Raad van Toezicht. De vragen gaan over de samenwerkingsrelaties van de RvT met de gremia en met de belanghebbenden van de organisatie; het toezicht op kwaliteit & veiligheid, financiën en vastgoed en de ontwikkelmogelijkheden die de leden zien. De evaluatie wordt verwerkt en gepresenteerd aan de Raad.

Informatiescan

Aan alle gremia in de organisatie wordt gevraagd welke onderwerpen zij de komende periode het meest belangrijk vinden voor de organisatie. De vraag kan zowel mondeling als schriftelijk worden voorgelegd. De resultaten worden samengevat en gepresenteerd aan de Raad.

Toezichtplan

De input van de leden van de RvT leidt tot een (geactualiseerd) toezichtplan dat antwoord geeft op de vragen: wat gaan we in de komende periode extra aandacht geven, niet meer doen, ontwikkelen en afspreken? Het College van Bestuur sluit bij deze sessie aan.

Meer informatie

De begeleiding in deze trajecten wordt verzorgd door:

  • Dorine Bakker
  • Frans Kwakernaat
  • Arend Runia

Wil je meer weten hierover of ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Arend Runia via a.runia@marant.nl of vul onderstaand contactformulier in.