Docenten Academie - Professionaliseringtraject voor de LC/LD docent

De Docenten Academie is een professionaliseringstraject voor de LC/LD docent en voor hen die deze functie ambiëren. Wij geloven erin dat er bij informeel leidinggeven in het voortgezet onderwijs veel meer komt kijken dan leerlingen en collega’s (bege)leiden. Door LC/LD-docenten goed toe te rusten en te laten leren in hun eigen omgeving wordt hun meerwaarde voor de school vergroot.Voor bestuurders en directies betekent dit ‘opleiden 3.0’: van bestuurders die bepalen wat hun docenten moeten leren, naar bestuurders die richting geven en hun docenten de vrijheid en verantwoordelijkheid geven om hun eigen koers te bepalen. Daarnaast is de Docenten Academie een samenwerking van (lokale of regionale) besturen die samen de opleidingskoers bepalen.

Home » Interstudie » Maatwerktrajecten » Docenten Academie – Professionaliseringtraject voor de LC/LD docent

Docenten Academie

De Docenten Academie is bedoeld voor docenten die:

 • Ambitieus zijn
 • Een grote onderwijskundige en innovatieve drive hebben
 • Breder willen kijken vanuit hun rol als docent vanuit naar het perspectief van de school
 • Collega’s en het team willen en kunnen inspireren
 • Een voortrekkersrol willen vervullen
 • Zelf hun traject willen vormgeven
 • Eigen ontwikkeling
 • Andere scholen willen leren kennen

"Een volwaardig docent moet durven sturen."

De Amersfoortse Docenten Academie is een samenwerkingsverband tussen Onderwijsgroep Amersfoort, het Meridiaan College en Guido de Brès in Amersfoort en het Marnix College in Ede. De deelnemers van…

Lees verder

De voordelen van samenwerken

In een Docenten Academie komen leraren van verschillende schoolbesturen samen om met en van elkaar te leren. Een Docenten Academie is dus een interbestuurlijke samenwerking, waarin zowel het beleid en de visie van het eigen bestuur een plek krijgt, als ook de veelzijdigheid van de verschillende scholen. Verderop in deze brochure leest u, ter inspiratie, hoe verschillende schoolbesturen uit (de regio) Amersfoort hun Docenten Academie (de Amersfoortse Docenten Academie) hebben vormgegeven.
Deze opzet biedt ook kleinere besturen de mogelijkheid om maatwerk op het gebied van professionalisering te ontwikkelen. Het is financieel aantrekkelijk om de kosten samen te dragen en tegelijkertijd van unieke professionaliseringskansen gebruik te kunnen maken. Iedere Docenten Academie is maatwerk: we gaan met de besturen in gesprek om de wensen te bespreken en passen het traject daar op aan.

Het traject

Informeel leidinggeven is onlosmakelijk verbonden met de rol van de LC/LD docent en is een overkoepelend thema van dit traject. De deelnemers aan de Docenten Academie volgen hun eigen, persoonlijke leertraject en leren daarnaast in een klein collectief: het leernetwerk. Sommige onderdelen uit dit traject zijn verplicht, andere onderdelen zijn facultatief. Het traject ziet er voor iedereen anders uit. De deelnemers werken tijdens het traject nauw samen met hun leidinggevenden in hun eigen school.

Doorgaans bestaat het traject uit de volgende onderdelen:

 1. Leernetwerk
  In een kleine groep van maximaal 8 deelnemers, uit verschillende besturen en scholen, komen de docenten samen met hun leernetwerkbegeleider gedurende het traject minimaal vijf keer bijeen. In het leernetwerk staan hun persoonlijke ontwikkeling en het collectief leren van de groep centraal. Ieder leernetwerk geeft daar een eigen vorm aan. De leernetwerken vinden steeds plaats op een andere school. De docenten presenteren hun afrondende opdrachten uit de modules aan de deelnemers van hun leernetwerk. Daarnaast bespreken de deelnemers actuele onderwijsthema’s. Intercollegiale dialoog en kritische zelfreflectie zijn steeds aan de orde.
 2. Modules en trainingen
  In een iets grotere, gedifferentieerde leeromgeving (van ongeveer dertig personen in steeds wisselende samenstellingen) volgen de docenten een aantal modules en trainingen (in groepen van maximaal 15). Een aantal modules is verplicht; andere modules en trainingen zijn facultatief.
 3. Coaching
  Bij het intakegesprek wordt besproken of de deelnemer individuele coaching wenst op bepaalde onderdelen. Ook tijdens de modules kan hij of zij bij de leidinggevende aangeven of hij/zij coaching wenst van een opgeleide coach van het eigen schoolbestuur.
 4. Digitaal assessment
  Deelnemers mogen aan het begin van het traject een digitaal assessment maken. Hieruit rolt een degelijk en objectief advies, waarbij we inzoomen in op de LC/LD competenties van de deelnemer. Resultaten komen in een persoonlijk rapport waaruit een conclusie en advies volgt (t.a.v. het te volgen traject).

Het tijdspad

 1. Voorbereiding: Er wordt een regiegroep geformeerd door de verschillende besturen. De regiegroep, die bestaat uit afgevaardigden (bestuurders, HRM-functionarissen en/of directeuren) van de verschillende scholen of besturen, bepaalt de opleidingskoers en het opleidingsdesign. Tijdens het traject komt de regiegroep regelmatig bijeen om te volgen, te evalueren en bij te stellen.
 2. Start: Intake van de deelnemers met de leernetwerkbegeleider en de eigen leidinggevende. Hierin worden het persoonlijk ontwikkeladvies en de persoonlijke competenties duidelijk. Indien gewenst plannen we vooraf digitale assessments in voor de deelnemers. De intake resulteert in een persoonlijk traject voor iedere deelnemer.
 3. Kern: De leernetwerken vormen het hart van het traject van de deelnemers. Hierin komen de deelnemers gedurende de hele periode met een vaste, kleine en op elkaar betrokken groep collega’s bijeen. Daarnaast doorlopen alle deelnemers een eigen route van verplichte en facultatieve modules, die verdiept en afgerond worden in de leernetwerken.
 4. Eindgesprek: Na afronding van het traject vormt het ontwikkeldocument, een document wat met de deelnemers meegroeit gevuld met ervaringen en reflecties, de basis van het eindgesprek met leernetwerkbegeleider en de eigen leidinggevende.
 5. Certificaat: Bij succesvolle afronding van de Docenten Academie krijgen de deelnemers een LC/LD-certificaat. De Docenten Academie is als professionaliseringstraject opgenomen in Registerleraar.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Anne Jan van den Dool.

Voor praktische informatie kunt u contact opnemen met ons Projectbureau via interstudie@marant.nl of 0481 43 93 76.