Home » Klantervaringen » Opbrengstgericht werken binnen Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

Voor de acht scholen van Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) is opbrengstgericht werken meer dan kijken naar de Cito LOVS-resultaten. Zij zien meerwaarde in een goede en diepe analyse van de opbrengsten om daarmee vanuit overzicht en inzicht tot het juiste handelen te komen.

Op deze manier breng je opbrengstgericht en handelingsgericht werken met elkaar in verbinding. En als je dan in de resultaten ziet dat de school, de groep of de leerling vooruit gaat dan levert dat een trots gevoel op. Bij alle partijen.

Koersplan 2013-2017

In het Koersplan 2013-2017 van het SPOG staan termen als trots en groei van duurzame kracht, welzijn en geluk centraal. Voor leerlingen én leerkrachten. Om dit op de kernvakken concreet handen en voeten te geven is het analyseren van resultaten van belang. Miep van Loon (bovenschools intern begeleider SPOG): ”Een juiste analyse maken is noodzakelijk om een verantwoord en passend aanbod op te stellen voor de volgende onderwijs (instructie) periode, waardoor de leerling in de naaste zone van ontwikkeling gebracht wordt.”

Speerpunt op alle SPOG-scholen in 2013-2014 is leren analyseren en vervolgens met alle informatie een passend groepsplan maken. Daarvoor is eerst het managementteam van SPOG aan de slag gegaan. Onder leiding van Marant boog het MT zich over de vraag hoe de scholen nog verder konden worden geprofessionaliseerd en wat de rol van de intern begeleiders hierin moest zijn. Vanuit die gezamenlijke conclusies konden de IB’ers en daarna de leerkrachten de volgende stappen maken.

Eigenaarschap

In een tweedaagse scholing hebben de IB’ers van de SPOG-scholen besproken hoe een goede analyse leerkrachten kan helpen. Miep: “Met een goede analyse weten leerkrachten precies welke interventies er gedaan moeten worden om de leerling de volgende stappen te laten maken.” Dat een leerkracht zegt ‘ik heb nu zicht op hoe het gaat, ik weet welke interventie ik kan doen en ik zie in de volgende toets dat het werkt!’. Vroeger bleven de scores hangen in overzichten en kwamen ze in een klapper terecht. Nu maken ze het werk boeiender. Miep licht toe wat het resultaat is van deze bijeenkomst: “Er was op alle scholen al een en ander op gang gekomen, maar er is nu meer gezamenlijkheid in hoe we gaan analyseren. Er is een enorme betrokkenheid bij de IB’ers. Het is duidelijk dat we een geheel zijn en dat we allemaal dezelfde kant op denken. Het mooie is dat door het te gaan doen de mensen ook de meerwaarde van de analyse gaan zien. De leerkrachten komen daarmee in een onderzoekende houding en gaan met elkaar in gesprek over hoe ze een volgende stap kunnen maken in hun eigen ontwikkeling.”

Belangrijk doel van dit hele proces van de SPOG-scholen is dat de leerkrachten zich echt eigenaar voelen van het stellen van doelen, het analyseren van de resultaten en dat ze het gereedschap krijgen om dat methodisch goed te doen. Eigenaarschap bij het MT, bij de school, de leerkracht én bij de leerling, dat is wat we willen bereiken.

“Leerkrachten zien dat dit hun werk boeiender maakt en dat de kinderen er happy van worden”

De aanpak van Basisschool Titus Brandsma

De Titus Brandsma heeft een zorgteam gevormd, dat bestaat uit de locatieleider (Rob de Quillettes) en de intern begeleider (Janette Janssen). Dit zorgteam zorgt voor een adequaat aanbod van zorgactiviteiten. Het team schept voorwaarden voor een goede organisatie, planning, ontwikkeling en monitoring van dit proces. Ze werken volgens de PDCAcyclus; plan, do, check, act. Dit sluit goed aan op de cyclus van handelingsgericht werken; waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren, met als toevoeging uitbreiding, analyse en borging. Ook ouders worden op verschillende momenten geïnformeerd over de voortgang, zodat ze het proces kunnen blijven volgen.

Handelingsgericht werken

Om de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen op school te waarborgen, werken de leerkrachten in de groepen handelingsgericht: ze zijn erop gericht om leerlingen te (h)erkennen in wie ze zijn, wat ze kunnen en nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Deze werkwijze is systematisch, doelgericht en de nadruk ligt op de interactie tussen leerlingen en hun leeromgeving. Het zorgteam: “Leerkrachten zien wat het oplevert om met resultaten te werken en daar hun interventie op af te stemmen. Ze zien dat het hun werk boeiender maakt en dat de kinderen er happy van worden. ‘De betekenisvolheid is geland’.”

Aanpak samen bepalen

Na de eerste toetsronde van Cito LOVS worden de school- en groepsopbrengsten met elkaar gedeeld. Het zorgteam: “Met behulp van de schoolzelfevaluatie-cyclus proberen we samen te ontdekken of de resultaten verbeterd en de streefdoelen gehaald zijn. Deze evaluatiegesprekken zijn zeer waardevol. Hierdoor vergroten we de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor schoolopbrengsten en het eigenaarschap van de leerkrachten. Samen bepalen we de aanpak voor de komende periode. Doordat we de groepsbesprekingen nu zien als onderdeel van de hele school, is er een verdiepingsslag gemaakt.”

“Met een goede analyse weten leerkrachten precies welke interventies er gedaan moeten worden om de leerling de volgende stappen te laten maken”

Meenemen ouders

Samen bespreken van toetsgegevens, herkennen van onderwijsbehoeften, leren benoemen van doelen uitgaande van de standaarden van de school, werken volgens het directe instructiemodel; het is een onderwijskundige omslag. Op de Titus Brandsma hebben ze de ouders hierin meegenomen tijdens een informatieavond over opbrengstgericht werken, analyseren van toetsresultaten en handelingsgericht werken door groepsplannen.

Het maximale uit ieder kind

“Opbrengstgericht werken (OGW) en Handelingsgericht werken (HGW) geven het onderwijs een impuls om tot hogere opbrengsten te komen. De cyclische werkwijze zorgt ervoor
dat we steeds uitgaan van gegevens (data), dat we deze analyseren (begrijpen>clusteren) en weer gebruiken voor een nieuwe groepsplanperiode om de gestelde doelen te bereiken. HGW en OGW hebben eenzelfde doel: het maximale uit ieder kind halen,” aldus het zorgteam. “Alles draait om de vraag: wat hebben de leerlingen nodig om zich optimaal te ontwikkelen? We gebruiken Cito-gegevens om inzicht te krijgen in wat een kind nodig heeft. Het gaat om de groei van een leerling. Door met de leerlingen zelf te bespreken waar ze staan en ze op een coachende manier te begeleiden in waar ze naar toe kunnen, kom je bij hun ‘inner drive’. Het is toch mooi als je als kind ontdekt dat je zelf invloed hebt op hoe je je ontwikkelt.”

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met ons op via interstudie@marant.nl

Deel deze ervaring