Home » Privacy

Privacy

Bij Marant staat kwaliteit en professionaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) opdrachtgevers en klanten, conform de geldende privacy wetgeving. Marant is zich bewust van het belang van vertrouwelijkheid van informatie en jouw persoonsgegevens.

Wij vinden het belangrijk dat je er op kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. Marant heeft de verantwoordelijkheid over het zorgvuldig en veilig verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de dienstverlening nodig zijn. Onder verwerken valt zowel het verzamelen en vastleggen van de gegevens als ook het uitwisselen, bewaren en vernietigen daarvan. Hoe wij dit doen kun je lezen in dit privacy statement.

Doel van de gegevensverwerking

Marant verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van:

 • het uitvoeren van opdrachten verstrekt door partijen die daartoe met Marant direct of indirect een overeenkomst hebben gesloten
 • de uitvoering van de wettelijke taken die voor Marant van toepassing zijn (zoals de Belastingwet, Arbowet, Jeugdwet, etc.)
 • marketing- en acquisitieactiviteiten
 • de uitvoering van de arbeidsrechtelijke overeenkomst met haar werknemers.

Marant verwerkt hierbij alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor:

 • identificatie van en communicatie met opdrachtgevers en klanten
 • het uitvoeren van opdrachten, de dienstverleningen en het geven van terugkoppelingen
 • rapportages en adviezen aan klant en (indien noodzakelijk en rechtmatig) opdrachtgever
 • het vormen van een leerling-/kind dossier
 • onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening.

Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Marant verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet, op een zorgvuldige wijze en alleen voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Alle medewerkers die voor Marant werkzaam zijn en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben geheimhoudingsplicht.

Wanneer zonder of met minder (belastende) persoonsgegevens hetzelfde doel kan worden bereikt, wordt daar voor gekozen. Alle persoonsgegevens worden beveiligd. Dit voorkomt dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Toegang tot persoonsgegevens

Alleen medewerkers die vanwege hun werkzaamheden toegang tot persoonsgegevens moeten hebben, krijgen die toegang ook. Voor de autorisaties in systemen heeft Marant intern beleid opgesteld. Een leidinggevende moet altijd toestemming geven als autorisaties worden uitgebreid.

Verstrekking van persoonsgegevens

Marant verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen wanneer zij hier een doel en een grondslag voor heeft. De verwerking van gegevens vindt in de meeste gevallen plaats op basis van een wettelijk verplichting of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Is dit niet het geval dan vragen we jouw vrijelijke toestemming.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, omdat dat nodig is voor de uitvoering van die opdracht, sluiten  wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Marant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Analyseren van data

Marant verzamelt gegevens die iets zeggen over het gebruik van haar websites, applicaties en nieuwsbrieven. Deze gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in de interesses van de gebruikers om zo de websites, applicaties en nieuwsbrieven te actualiseren/verbeteren om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de gebruikers. Daarnaast wordt de data gebruikt voor gerichte advertenties of banners. Afhankelijk van het communicatiemiddel (websites, applicaties of nieuwsbrieven) maken wij gebruik van de volgende gegevens:

 • Cookies
 • IP adres
 • E-mailadres

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marant. Neem hiervoor contact op via e-mail.

Bewaartermijnen

De door Marant toegepaste bewaartermijnen volgen de geldende wet- en regelgeving en kunnen desgewenst opgevraagd worden. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens uit het bestand verwijderd en vernietigd.

Beveiliging van gegevens

Marant zal al hetgeen doen wat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden om te voorkomen dat persoonsgegevens ter kennis komen van onbevoegden, door onbevoegden worden gewijzigd, of ten onrechte aan derden worden verstrekt of anderszins onrechtmatig worden verwerkt.

Marant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Meldplicht datalekken

Marant is verplicht bij een datalek, waarbij persoonsgegevens zijn gelekt, een onderzoek in te stellen en er voor zorg te dragen dat datalekken worden gemeld conform de wet- en regelgeving. Indien Marant de verwerker is zal zij het datalek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking, melden bij de verantwoordelijke.

Nederlandse Databank Dyslexie

Is of was jouw kind in behandeling voor dyslexie bij Marant? Om kinderen de juiste en beste zorg te geven, werken wij mee aan de verbetering van de kwaliteit van die zorg. Hiervoor werken wij samen met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Het NKD heeft de Nederlandse Databank Dyslexie (NDD) ingericht, waar wij een aantal gegevens over de diagnostiek en behandeling van jouw kind geanonimiseerd aanleveren. Het gaat alleen om gegevens die nodig zijn voor de kwaliteitsverbetering en landelijke of regionale vergelijkingen van die kwaliteit. De gegevens kunnen ook voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt.

Jouw privacy en die van jouw kind staan daarbij voorop. Namen en adressen komen in de databank niet voor. Anderen (zoals het NKD, de school of andere praktijken) krijgen geen inzage in deze gegevens, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt verleend of als een overheidsinstantie dit op grond van een wettelijk voorschrift zou verplichten.

De Nederlandse Databank Dyslexie is een beveiligde databank die wordt beheerd door de CED-Toetsgroep. De onderzoekers van de CED-Toetsgroep verwerken de gegevens in de databank. De resultaten zijn volstrekt anoniem en kunnen daarom nooit tot individuele kinderen worden herleid.

Je kunt ons altijd laten weten dat je toch niet wilt dat de gegevens over de dyslexiezorg van jouw kind in de Nederlandse Databank Dyslexie worden opgenomen. Dan gebeurt dat niet. Je kunt ons ook altijd vragen welke gegevens in de NDD zijn opgenomen. Je krijgt dan een uitdraai van jouw kind. Je kunt dat niet bij het NKD opvragen. Vanwege de beveiliging heeft het NKD immers geen toegang tot de gegevens. De gegevens in de Nederlandse Databank Dyslexie worden maximaal zeven jaar bewaard.

Vragen en opmerking n.a.v. het privacy statement

Voor vragen over dit privacy statement kan je altijd contact met ons opnemen via e-mail e-mail.

Ben je van mening dat Marant niet goed omgaat met (de beveiliging) van jouw persoonsgegevens, dan horen we dit graag:

 • Bespreek dit met je contactpersoon bij Marant
 • Kom je hier samen niet uit, dan kun je en/of jouw contactpersoon contact met ons opnemen via e-mail
 • Heb je een klacht over de privacy-werkwijze van Marant, dan kun je je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Overigens meldt Marant hier zelf ook incidenten.

Wil je meer informatie over de privacy wetgeving, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel deze pagina